Budsjetter

BUDSJETT KIDN 2014-2015 

Budsjett – vedtatt på DS 1 – 19.10.2014

 

Hvorfor lage budsjetter:

Oppsett av årlige budsjetter (driftsbudsjett og humanitærbudsjett), evt. også langtidsbudsjetter der det synes tjenlig, er et godt middel for å holde kontroll med økonomien. Budsjettet settes opp på bakgrunn av neste periodes arbeidsplan for å sikre at det er samsvar mellom disponible midler, og de midler man må bruke for å gjennomføre arbeidsplanen.

En ofte brukt metode har vært å sette opp budsjettet etter forrige års budsjett med mindre, tilfeldige justeringer.
Det fører i mange tilfeller galt av sted, man har egentlig ingen kontroll over midlene, verken inn- eller utgående.
Det må derfor være de planer man har for neste år for inntektsbringende tiltak og kjente utgifter som må være styrende for budsjettet. Da blir det samsvar mellom handlinger og midler.

Budsjettet bør settes opp med en inntektsside og en utgiftsside. Har man en fast kontoplan for regnskapsføringen bør postene i budsjettet være tilsvarende. Da kan resultatene fra år til år lett sammenliknes, og tidligere års regnskaper gir således god støtte til budsjettarbeidet.

Under arbeidet med budsjettet bør det tas hensyn til evt. økte priser, renteutviklingen, endret medlemstall og aktivitetsnivå i klubben, og for større prosjekter bør det foreligge en prosjektplan som viser de økonomiske forutsetningene. Foreligger ikke dette når budsjettet lages bruker man grove estimater, evt. avsetter midler i en sekkepost. For å unngå at regnskapet viser underskudd på driftskontoen år etter år (det virker negativt på oppfatningen av økonomitjenesten) bør en vurdere å dekke utgifter til større, enkeltstående prosjekter direkte fra formuen. Dette er et fint middel til å regulere størrelsen på formuen, dersom man nå har en slik.