Skattefrie gaver

District Nordens norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter  Skattelovens § 6 – 50

 

Ved mottak av gaver skal følgende forholdsregler følges: Forholdsregler gaver

 

I «Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) – Kapittel 6. Alminnelig inntekt – fradrag» heter det bl. a.:

 
§ 6-50.Gaver til visse frivillige organisasjoner mv.

 

(1) Det gis fradrag for pengegave til selskap, stiftelse eller sammenslutning som har sete her i landet eller i en annen EØS-stat og som ikke har erverv til formål og som driver
a. omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom, og for eldre, syke, funksjonshemmede eller andre svakstilte grupper,
b. barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv o.l.,
c. religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet,
d. virksomhet til vern av menneskerettigheter eller utviklingshjelp,
e. katastrofehjelp og virksomhet til forebygging av ulykker og skader, eller
f. kulturvern, miljøvern, naturvern eller dyrevern. Departementet kan i forskrift gi nærmere regulering og begrensning av hvilke områder innenfor kulturvern som skal være omfattet.

 

(5) Fradrag etter reglene i denne paragraf gis bare når gaven utgjør minst 500 kroner i det året da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf med til sammen 16.800 kroner årlig.

 

Her er hele loven: Skatteloven