Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig holder District Nordens medlemsdatabase oppdatert

 

Medlemsdatabasen inneholder oversikt over alle medlemmer i District Norden.

Data rapporteres månedlig av Medlemsansvarlig, både til KDN, KI-EF og KI.

Oppdatering, dsv endringer i enkeltmedlemmers personpplysninger samt inn – og utmeldinger, skjer ved at respektive klubb sender en mail til medlemsreg@kiwanis.no , hvor de aktuelle endringene opplyses.

OBS:
Ved innmelding av nytt medlem må følgende opplysninger være med i den aktuelle mailen:
Navn, adresse, telefon, mailadresse, fødselsår/dato, og gjerne klubbens KI-nummer.

PS: Det gamle «memberformskjema» er ikke lenger aktuelt.

Medlemsregisteransvarlig samarbeider med webmaster for ajourhold av Matrikkelen (fullstendig medlemsoversikt).

Medlemsansvarlig er for tiden Mari Mosand – Kiwanis Club Trondheim.

På DS 1 2017-18 fikk medlemsregisteransvarlig følgende mandat:

MEDLEMSREGISTERANSVARLIG – mandat