Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond

 

§ 1. Stiftelsens navn er: Kiwanis International District Nordens fond.

§ 2. Stiftelsens kontor er den til enhver tid Kiwanis International District Nordens Kontoradresse.

§ 3. Stiftelsens formål er ved frivillig innsamlinger og gaver fra distriktets klubber og enkelt-medlemmer, samt andre bidragsytere, å bygge opp et fond i regi av Kiwanis International District Norden hvor inntil 25 % av årlig avkastning, fratrukket fondets driftsutgifter, samt inntil 25 % av fondets kapital skal kunne benyttes til:

a) En eller flere årlige pengegaver til verdige humanitære formål. Mottaker plikter å rapportere til fondet etter tildeling av midler.

b) Ved akutte krisesituasjoner, som jordskjelv, flomkatastrofer o.l. straks kunne yte midler på vegne av distriktet.

c) Summen av a) og b) kan til sammen ikke overstige total begrensning i henhold til denne artikkel før fondets kapital utgjør 10G (Folketrygdens grunnbeløp).
Når fondets kapital overstiger 10G kan inntil 75 % av overskytende kapital disponeres.
På førstkommende årsmøte skal årsforsamlingen orienteres om bevilgningene.

§ 4. Stiftelsens styre består av tre medlemmer som velges direkte av Kiwanis International District Nordens årsmøte for en periode på tre år, slik at ett styremedlem skiftes hvert år. Sittende guvernør tiltrer styret automatisk som medlem og har samme rettigheter som styremedlemmer det året vedkommende er guvernør. Styret er ansvarlig ovenfor Kiwanis International District Nordens årsmøte.

§ 5. Styrets president velges blant styrets faste medlemmer med flertall.

§ 6. Stiftelsens midler forvaltes av styrets president og en av styremedlemmene i fellesskap.

§ 7. Styret bør avholde tre styremøter i løpet av Kiwanisåret.

§ 8. Stiftelsens regnskapsår skal følge kalenderåret.

§ 9. For stiftelsens drift skal det for hvert år føres resultatregnskap og balanse, som sammen med årsberetning legges frem på første årsmøte i Kiwanis International District Norden etter regnskapets utløp.

§ 10. Stiftelsens regnskap skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor.

§ 11. Stiftelsens styremedlemmer har ingen godtgjørelse for sitt arbeid, men får dekket utlegg i forbindelse med styre- og arbeidsmøter.

§ 12. Nedleggelse av stiftelsen kan kun skje etter vedtak med 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter i Kiwanis International District Norden.

§ 13. Ved nedleggelse av stiftelsen skal stiftelsens midler uten unntak behandles som referert i Lov om stiftelser m. m av 23.05.1980 nr. 11, Kap VI.

§ 14. For så vidt angår spørsmål som det ikke er truffet bestemmelser om i nærværende vedtekter, skal reglene i den til enhver tid gjeldende lov om stiftelser (se nr. 13) følges.

§ 15. Grunnkapitalen i Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond er NOK 500 000,00 – fem hundre tusen.

 

Disse vedtekter er justert mai 2011, etter årsmøtevedtak i 2010 og påfølgende godkjenning av Stiftelsestilsynet i mai 2011.

Last ned vedtektene: Vedtekter for District Nordens fond