Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Kiwanis Childrens Fund Norden

§ 1. Stiftelsens navn er Stiftelsen Kiwanis Childrens Fund Norden, org.nr. 874 989 622 heretter benevnt SKCFN.

§ 2. Stiftelsens kontoradresse er den til enhver tid gjeldende adresse for Kiwanis International District Norden, org.nr. 983
757 189, heretter benevnt KIDN.

§ 3 Stiftelsens formål er ved frivillig innsamlinger og gaver fra distriktets klubber og enkeltmedlemmer, samt andre
bidragsytere, å bygge opp et fond i regi av Kiwanis International District Norden som kan benyttes til:
a) En eller flere pengegaver til verdige humanitære formål. Mottager plikter å rapportere tilbake til SKCFN etter tildeling av midler.
b) Ved akutte krisesituasjoner, som jordskjelv, flomkatastrofer, o.l. straks kunne yte midler på vegne av KIDN.
c) Summen av a) og b) kan til sammen ikke overstige totalbegrensning i henhold til denne artikkel før fondets kapital utgjør 10 G (Folketrygdens grunnbeløp).
Når fondets kapital overstiger 10 G, kan inntil 75 % av overskytende kapital disponeres.
På førstkommende årsmøte i KIDN skal Årsforsamlingen orienteres om bevilgningene.

§ 4. Stiftelsens styre består av tre medlemmer som velges direkte av Kiwanis District Nordens årsmøte for en periode på tre
år, slik at ett styremedlem stiftes hvert år. Sittende guvernør tiltrer styret automatisk som medlem og har samme
rettigheter som styremedlemmer det året vedkommende er guvernør. Styret er ansvarlig ovenfor KIDNs årsmøte.

§ 5. Styrets president velges blant styrets faste medlemmer med flertall.

§ 6. Styret i fellesskap forvalter kapitalen.

§ 7. Det avholdes 3 styremøter i løpet av Kiwanis året og fortrinnsvis sammenfallende med KIDNs distriktsstyremøter.

§ 8. Stiftelsens regnskapsår skal følge kalenderåret.

§ 9. For stiftelsens drift skal det for hvert år føres resultatregnskap og balanse, som sammen med årsberetning legges frem
på første årsmøte i KIDN etter regnskapets utløp.

§ 10. Stiftelsens regnskap skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor.

§ 11. Stiftelsens styremedlemmer har ingen godtgjørelse for sitt arbeid, men får dekket utlegg i forbindelse med styre- og
arbeidsmøter.

§ 12. Nedleggelse av stiftelsen kan kun skje etter vedtak med 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter i KIDN.

§ 13. Ved nedleggelse av stiftelsen skal stiftelsens midler uten unntak behandles som referert i Lov om stiftelser m. m av
23.05.1980 nr. 11, Kap VI.

§ 14. For så vidt angår spørsmål som det ikke er truffet bestemmelser om i nærværende vedtekter, skal reglene i den til enhver
tid gjeldende lov om stiftelser (se nr. 13) følges.

§ 15. Grunnkapitalen i Stiftelsen Kiwanis Children’s Fund Norden er NOK 500 000,00 – fem hundre tusen.

 

Drammen, 2. september 2017/ 9. februar 2018

Carl-Erik Thielemann              Terje Christensen                 Eva Schytte Kjell Bakka
President Guvernør 2016-17         Sekretær                              Styremedlem

Last ned vedtektene: Vedtekter for District Nordens fond