Grunnlag

Hovedgrunnlaget er Kiwanis visjon, grunnregler, formål og målsetninger

 

Det praktiske grunnlaget

1. Om Kiwanis. Kiwanis er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge. Stiftet 21. januar 1915 i Detroit, Michigan, USA. Ble for alvor en internasjonal organisasjon i 1961, og ble åpnet for kvinner i 1987. Har i dag ca 600 000 medlemmer, barn, ungdom kvinner og menn i mer enn 80 land og områder, i mer enn 15 000 klubber for forskjellige grupper.

Kiwanis motto er ”Serving the children of the world”, på norsk oversatt til ”Barn først og fremst”.   Kiwanis motto prioriterer tiltak rettet mot barn og ungdom, men i lokalsamfunnene støttes også andre grupper som har behov så som funksjonshemmede og eldre. Klubbene er selvstendige (autonome), men er medlemmer av Kiwanis International og som sådan forpliktet til å følge de lover og regler som er fastsatt her.

2. Kiwanis International District Norden (KIDN) kan regne sitt opphav bakover til 10. januar 1964 ved stiftelsen av den første Kiwanisklubb i Norden; Kiwanis Club Oslo. Formelt opprettet ved konventet i Zürich i 1968 ved etableringen av Skandinavisk Distrikt, og fikk navnet District Norden i 1969 ved Europakonventet på Island.

Distriktet omfatter i dag landene Danmark, Norge og Sverige. Antall klubber har over en periode på ca 15 år vist en nedadgående tendens slik at antall klubber ved inngangen til planperioden er 69; 0 i Danmark, 4 i Sverige og 64 i Norge og 1 i Spania. Klubbene i Sverige er konsentrert til et område i søndre Värmland og i Strömstad. I Norge er det klubber i et område fra de indre deler av Østlandet; via Oslofjordområdet og Sørlandet oppover Vestlandet til Bergensområdet, samt 1 klubb i Trondheim. Klubben i Spania består av norske medlemmer.

Medlemstallet har i en årrekke vist tilsvarende nedadgående tendens som klubbantallet og er ved planperiodens start ca 1450. Gjennomsnittsalderen er forholdsvis høy (67 år) og andelen kvinnelige medlemmer er ca 2 %. Distriktet har ingen klubber for barn eller ungdom.

3. Andre grunnlagsfaktorer. Ny distriktslov, godkjent av KI, er tatt i bruk i 2009. Revisjon av klubbloven er gjennomført i løpet av 2014. Utredning av omorganiseringer av distriktet, med bakgrunn i påstander om for stor overbygning og dermed kostbar drift, har pågått i en årrekke. Et forslag skal behandles på konventet i 2010. Distriktet har 5 felles humanitære prosjekter; Kiwanismodellen, Kiwanisdukken, sommerleirer for Burn Camp og Mental Helse Ungdom. Forøvrig foregår den humanitære aktiviteten i hovedsak hos klubbene, med et bredt og variert spekter av tiltakstyper på lokalt nivå. (Noe justert i forhold til selve Strategidokumentet).

I tillegg til direkte aksjoner deles det årlig ut 5000 – 7000 Kiwanisdukker og ca 4,5 – 5 mill. kroner i humanitær støtte. De siste 3 år er det utført mye arbeid for å skaffe distriktet et oppdatert lov- og regelverk, samt gode verktøyer for planlegging og kvalitetssikring, herunder nye håndbøker og verktøy for prosjektplanlegging.