District Norden

Her vises et organisasjonstablå for District Norden

 

Orgtablå for distrikt

 

Saksbehandlingsorganer

Guvernørkollegiet – består av forrige, sittende, neste og fremtidig guvernør.

Dette kollegiet har det overordnede ansvar for at distriktsstyret, gjennom saksbehandling og beslutninger følger vedtatte Strategiplan, og at konsekvenser av beslutninger blir fulgt opp. I tillegg bør kollegiet ha fokus på tiltak rettet mot Riksmedia i KIDN.

Begrepet «Guvernørkollegiet» er ikke nedfelt i Distriktsloven, men de aktuelle guvernørers ansvar/oppgaver er nedfelt både i Distriktsloven og i Kvalitetshåndboken.

Administrasjonen – omfatter Guvernørkollegiet, samt distriktssekretær og distriktskasserer.

Administrasjonen behandler alle aktuelle saker som har behov for ekstra tilretteleggelse til selve saksbehandlingen på DS-møtene.

Administrasjonens forskjellige gjøremål er nedfelt i Kvalittetshåndboken, herunder signeringsrutiner, distriktssekretærens ansvar (bl.a. tilrettelegging av saksfremstillinger til DS, innkalling – og referatfrister o.l.), distriktskasserers ansvar (økonomirapportering, regnskaps-frister o.l.) samt andre aktuelle rutiner.

Det vises også til ansvar og oppgaver som er nedfelt i Distriktsloven for det enkelte medlem av administrasjonen.

Distriktsstyret – består av Administrasjonen pluss alle viseguvernørene i KIDN.

Distriktsstyret behandler alle sakene som blir fremlagt på DS-møtene, og har ansvaret for at saker som utsettes blir fulgt opp og sluttbehandlet.

Distriktsstyrets ansvar/oppgaver er nedfelt i Distriktsloven m/Forskrifter og Almenne Råd og i Kvalitetshåndboken.

Distriktskomiteer – oppnevnes av guvernøren eller distriktsstyret og arbeider ut fra aktuell komite/prosjektmandat.

Distriktskomiteenes ansvar/oppgaver er nedfelt i Distriktsloven og i Kvalitetshåndboken.

Divisjonsmøter – består av representanter (fortrinnsvis president, neste president og sekretær) fra hver klubb i aktuelle Divisjon, og ledes av sittende viseguvernør.

Divisjonsmøtet har ikke formell vedtaksrett, men behandler aktuelle saker og gir klubbene og sin viseguvernør råd/anbefalinger.

Divisjonsmøtets oppgaver er nedfelt i Håndbok for Tillitsvalgte.

Den enkelte Kiwanisklubb – består av Kiwanismedlemmer.

Klubbenes rettigheter og plikter er nedfelt i Distriktsloven og i Kvalitetshåndboken.

 

Saksgangen

Den enkelte klubb kan sende saker direkte til Distriktsstyret; via distriktssekretæren.

Tidsfrister er nedfelt i Kvalitetshåndboken, Håndbok for tillitsvalgte og Distriktsloven.

 

Den enkelt Divisjon kan sende saker til Distriktsstyret (via distriktssekretæren).

Tidsfrister er nedfelt i Kvalitetshåndboken og Håndbok for tillitsvalgte.

 

Distriktsstyret kan selv ta opp saker, men kan ikke sluttbehandle dem uten at de har vært ute til behandling hos klubbene.