Betydning

Betydning av utdanning/trening for vår organisasjon og det enkelte medlem.

 

Opplæring og utdanning.

Solide kunnskaper om organisasjonen og hvordan den arbeider er viktig og nødvendig for at organisasjonen skal fungere best mulig etter forutsetningene. Dette bør derfor prioriteres høyt.

Opplegg for og gjennomføring av opplæring og trening er et lederansvar og bør inngå rutinemessig i alle ledd i distriktet.

Det er et prinsipp i Kiwanis at valg av tillitsmenn skal foregå så tidlig at den enkelte får tid og mulighet til å sette seg inn i den stilling han er valgt til. Således velges både guvernør (neste guvernør), viseguvernør (neste viseguvernør) og klubbpresident (neste president/visepresident) ett år før tiltredelse, og klubbtillitsmenn velges i februar det året de tiltrer. Tiden frem mot tiltredelsen er da ment å være forberedelses- og opplæringstid. En viktig bestanddel av godt lederskap er kunnskaper.

Men det er også viktig med kunnskap hos medlemmene; både for at de skal fungerer godt i fellesskapet og være gode ambassadører for sin organisasjon.

 

Kunnskaper har stor betydning og er en vesentlig faktor i hvor godt organisasjonen skal lykkes og hvor godt omdømme den skaper seg.