For klubber

Opplæring for klubbens tillitsvalgte

Tiltak på klubbnivå er:

  • Gjennom tidlig utvelgelse og valg kan de enkelte få opptil halvannet til et halvt år å forberede seg for stillingen de skal bekle.
    Klubbpresident (neste president/visepresident) ett år før tiltredelse, og klubbtillitsmenn velges i februar det året de tiltrer.
  • Det viktigste tiltaket er her en egen, intern treningskonferanse for styrets medlemmer, komiteledere  og prosjektansvarlige.
    Det vil ofte være upraktisk å legge inn detaljopplæring av for eksempel klubbkasserer i divisjonens treningskonferanse. Slike interne behov bør dekkes av tiltak innen den enkelte klubb.
  • Ved behov kan det vurderes å arrangere spesielle kurs/seminarer på enkelte fagområder – når  behov dukker behov.
  • Tillitsvalgte  kan også utdannes gjennom selvstudium i våre håndbøker og sentrale dokumenter.

Som ekstra bonus kan en regne med arbeide i og erfaringer fra arbeidet i klubben og evt. tidligere verv. For presidenten kommer i tillegg deltakelse på opplæring i distriktet og divisjonen (se disse).

Klubbpresidenten bør vurdere behovet for intern opplæring av tillitsmenn. Klubbenes selvstendige rolle gjør at de kan ha etablert rutiner og prosedyrer som er tilpasset klubbens situasjon og som således kan være forskjellig fra andre klubber. For å sikre en god gjennomføring av klubbens administrasjon og drift kan det derfor være nødvendig og fordelaktig å arrangere en kort, intern opplæring med vekt på de særtrekk vedkommende klubb har.