For medlemmer

Opplæringstiltak for klubbmedlemmene

Det er ikke bare opplæring av tillitsmenn som er viktig. Et hvert medlem er en ambassadør for Kiwanis, og gjennom god kjennskap til Kiwanis blir det enkelte medlem en bedre ambassadør og også et mer fornøyd og dermed verdifullt medlem. Kiwaniskunnskap bør derfor være et fast innslag på medlemsmøtene. (Se om emner i håndbokens vedlegg D).

 

Nye medlemmer

For å sikre en rask og god integrering i klubben er det viktig at nye medlemmer får informasjon om Kiwanis og om klubben raskest mulig. Det holder gjerne ikke med en henvisning til håndboken; det bør vurderes å informere medlemmet muntlig også, på en passende måte; gjerne gjennom et møte i en begrenset krets. Oppnevnte faddere har et spesielt ansvar her, men bør nok støttes av president og evt. sekretær.
Kort informasjon på klubbmøtene kan også være nyttig for å demonstrere at det satses på å støtte det nye medlemmet best mulig. Samtidig får de øvrige medlemmene en repetisjon/oppfriskning av kunnskaper.

Gjennom slike tiltak gis nye medlemmer et inntrykk av å «være med».

Alle klubbmedlemmer

På arbeidsmøter i klubben bør en prøve å ta med et lite informasjonspunkt hver gang, evt. legge inn et foredrag om Kiwanisemner.

Informasjon om nyheter og saker fra DS- og DR- referatene bør være obligatorisk.

Forøvrig vises det til menypunktet Kiwaniskunnskap og ordningen som er benevnt «5 K».

Potensielle medlemmer

I sammenheng med rekruttering blir det mest snakk om informasjon for å lage et klart bilde for kandidater hva Kiwanis er, hva vi gjør og hvordan Kiwanislivet er – dette har da et preg av informasjon og ikke så mye opplæring.

Poenget er imidlertid at det er det samme stoffet vi snakker om, og dette gjør det viktig at både tillitsvalgte og medlemmene har god kunnskap om sin organisasjon; noe som kan virke positivt når et inntrykk skal skapes for mulige nye medlemmer. Her kna derfor alle bidra til å knytte fler medlemmer til klubben.