For distriktets tillitsvalgte

Utdanning og treningsopplegg for tillitsvalgte i KIDN

Med tillitsvalgte menes her medlemmer av Distriktsstyret, leder for distriktets komiteer og spesielt utpekte ansvarlige for egne områder (eks.vis Medlemsansvarlig, Webmaster og evt. prosjektansvarlige). Klubbpresidentene kan, når det er tjenlig, inviteres til å delta sammen med disse.

Tiltak er:

  • Gjennom tidlige utvelgelse og valg kan de enkelte få opptil 2 år å forberede seg for stillingen de skal ha bekle
  • Det viktigste tiltaket er her den årlige Motivasjonskonferansen – se eget menypunkt om denne.
  • Ved behov kan det vurderes å arrangere spesielle kurs/seminarer på enkelte fagområder – her er det ingen fast ordning.
  • Tillitsvalgte  kan også utdannes gjennom selvstudium i våre håndbøker og sentrale dokumenter.

Som ekstra bonus kan en regne med arbeide i og erfaringer fra stillinger i klubb og divisjon.