Etikk og moral

Arbeide for høy sosial, yrkesmessig og forretningsmessig etikk

Dette sier vår grunnregel nr. 3. Men vi kan gjerne si at alle de 6 grunnreglene også er våre etiske retningslinjer.

 

Etikk er ellers et stort og innfløkt tema:

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Dersom man sier at noe er «uetisk» eller «umoralsk», mener man at det er i strid med visse moralnormer. Dersom man f.eks. mener at det er umoralsk å stjele, betyr dette at man slutter opp om den moralnorm som sier at man ikke bør stjele. I alle samfunn finnes det moralnormer. Disse normene varierer imidlertid fra samfunn til samfunn, og de kan også variere over tid. Handlinger som godtaes i enkelte samfunn er uakseptable i andre – f.eks. er bruk av alkohol idag akseptert i noen samfunn og ikke i andre. Handlinger som nå er uakseptable var ikke bare akseptert, men i enkelte tilfelle påbudt for ikke mange hundre år siden – heksebrenning er et grusomt eksempel på dette. Det finnes også moralnormer som er identiske over hele verden – overalt finner man f.eks. forbud mot tyveri og drap. Det aller viktigste spørsmål innen etikken er spørsmålet om det finnes allmenngyldige, objektive normer som gjelder for alle mennesker til alle tider.

 

Men her er det en «restaurantversjon» om «hverdagsetikk» som forenkler det litt.

Den har med hell vært benyttet i klubber og på konferanser: ETIKK OG MORAL