Visjoner

Visjon er et bilde

I følge ordboka betyr ordet «visjon» et syn eller en åpenbaring. En visjonær betydde tradisjonelt en som var synsk. I dag brukes det om en som har drømmer, store planer eller  gode innsikter om framtidas muligheter.

I vår sammenheng betyr «visjon» et «bilde» av en framtidig ønsket situasjon. For en person, en gruppe, en organisasjon, et land eller en kultur. Deler av denne visjonen kan formuleres også med ord.

TENK OM!SE VIDEOEN

Visjoner kan brukes til å identifisere muligheter og problemer. Og til å klargjøre ønsker, mål og verdier.

Våre visjoner forteller hva vi skal strebe mot!

Noen kloke mennesker har formulert dette om visjoner:

En visjon er et fremtidsbilde eller en slags arbeidshypotese som formuleres kort og kreativt for å billedliggjøre utviklingen organisasjonen ønsker seg. Den kommunikative effekten visjonen skaper hos personalet og sammenhengen mellom visjon, mål og andre styringsdokumenter forteller om visjonen er godt formulert eller ikke. En visjon åpner for formulering av mer resultatbeskrivende mål som skal fortelle om hva som skal oppnås, samt retningen og hastigheten dette forutsetter. Veien fra visjoner til mål og resultatstyring krever svar på følgende spørsmål:
  • Har vi erfaring med å formulere visjoner, overordnede mål og delmål?
  • Er målene og målstrukturen «eid» av de ansatte, ledelsen og andre impliserte parter?
  • Er aktivitetene i målstrukturen tidsbestemte (tidsplan) og justerbare?
  • Vet vi forskjellen mellom reguleringsmål, produksjonsmål og effektmål?
  • Har vi de nødvendige metoder, indikatorer, styringssystemer og sikringer for å drive med målstyring?